Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE İLGİLİ DİĞER İŞLER

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE İLGİLİ DİĞER İŞLER

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2016 tarih ve 93404107 – 230.99E.4545 sayılı yazısı 

 

26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na, 16/02/2016 tarihinde 6676 sayılı kanunun 15. Maddesi ile eklenen Geçici Madde 4’te; “31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir” hükmü yer almaktadır.
Kanunla getirilen düzenlemeye göre; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyette bulunan işletmeler ile Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan işletmelere gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için proje alanlarının Bakanlık tarafından belirlenmesi hükme bağlanmıştır.
Bakanlığımız tarafından alınan kararla; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan firmalar tarafından veya Teknogirişim Sermayesi Desteği ile yürütülen ve NACE Rev.2’ye göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda yer alan Ar-Ge ve yenilik ile tasanın projelerinin tümü için bu düzenlemenin uygulanması hususu Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

denilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.