Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Etik Kurallar

ETİK KURALLAR

KONYA SANAYİ ODASI 
ETİK  KURALLARI

Etik Kuralları, Konya Sanayi Odası’nın temel ilkelerini kapsamaktadır. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra Konya Sanayi Odası’nın ortak değerlerini de içerir.

Oda personeli, görevlerini yerine getirirken “İş Etiği İlkelerine” ve “Konya Sanayi Odası Değerlerine” uymak zorundadır. İş prosedürleri, kanun ve düzenlemeler, her türlü tutum ve davranışımızla yön gösterici olamayacağı bilinciyle, Oda değerlerimiz üzerinde kurulmuş olan İş Etiği kurallarımız bulunur.

Tüm çalışmalarda etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan Konya Sanayi Odası, etik kuralları kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir.

KAPSAM

Konya Sanayi Odası etik kuralları, Kurum çalışanlarını, üyelerini, tedarikçilerini ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütününü kapsar.

ETİK KURALLARIMIZ

  1. DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK

Tüm iş süreçlerimizde ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük Konya Sanayi Odası olarak öncelikli değerlerimizdir. Biz, tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde hiçbir menfaat beklentisi olmaksızın doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. Kurum olarak inandığımız ve benimsediğimiz bu değerler, hem çalışan hem de kurum olarak ortaya koyduğumuz davranışlarımız için bir rehber, bir yol haritasıdır. Biz, her ne olursa olsun gerçeğe bağlı kalır, doğruya inanır ve hakikati konuşuruz. Verilen sözler ile eylemler arasındaki tutarlılığa değer veririz. Hepimizin yer alan sorumluluklar, politikalar ve yükümlülükler çerçevesinde davranması beklenilir.

  1. YASAL SORUMLULUK

Faaliyetlerimizi Ülkemizin Yasaları ve Mevzuatı ile 5174 sayılı Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütür, ilgili Kurum ve Üyelerimize istenilen bilgileri zamanında, doğru ve anlaşılabilir bir biçimde sunarız.

Konya Sanayi Odası olarak paydaşlarımıza herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede bulunur, eşitlik ve tarafsızlık bilinci ile sorumluluklarımızı yerine getiririz.

Tüm paydaşlarımız ile kurduğumuz iş ilişkilerinde ve işle ilgili yapılan anlaşmalarda yasaların getirdiği yükümlülüklere koşulsuz uyarız.

  1. KAYNAKLARIN KULLANIMI

Konya Sanayi Odası 'nın kaynakları;  binasını, bilgisayarlarını, kurum sırlarını, ofis malzemelerini, ekipmanlarını, gizli bilgilerini içermektedir. Bütün çalışanlar bu kaynakların kötü kullanılmamasıyla ya da israf edilmemesiyle sorumludur.

  1. SAYGI VE GÜVEN

Çalışanlar ve yöneticiler Konya Sanayi Odası 'nın başarısının birer temel parçasıdır. Herkes kurumsal takımın bir parçasıdır, bu yüzden itibarlı ve saygılı davranışı hak ettiğimizden birbirimize güvenip, zincirler bir bütün olarak tutulmalıdır.

  1. FIRSAT EŞİTLİĞİ

Tüm çalışanlarımıza kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme fırsatı veriyoruz. Gerekli niteliklere sahip olan, üstün başarı gösteren ve bir üst görevin gerektirdiği sorumlulukları üstlenebilecek durumda olduklarını kanıtlayanların önünü açıyoruz. Çalışanlarımızın önüne fırsatlar açıyor ve bu fırsatlardan yararlanmalarını teşvik ediyoruz.

  1. ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Çalışanlar, kişisel çıkarlar ve kurum çıkarları arasında bir çatışmaya neden olabilecek durumlardan kaçınmalıdır. Kaçınılması imkansız olan çıkar çatışmalarının birim yöneticilerine açıklanması gerekir.

  1. GİZLİLİK
    Konya Sanayi Odası yöneticileri, çalışanları, tedarikçileri gibi tüm paydaşlar tarafından verilen gizli bilginin saklanmasını, ifşa edilmemesini sağlamaktadır. Gizli bilgilerin açıklanması durumunda Konya Sanayi Odası veya paydaşlara zarar verebilir. Kurumumuz, gizli bilgilerin bulunduğu dokümanları korunaklı ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar ve uygun onay olmadan açıklanmasını engeller. 

Biz, sır saklamanın, ketumiyetin önemine inanırız. İçerden bilgi sızdırmanın ya da amaç ne olursa olsun yapılacak her türlü intihal (fikir hırsızlığının) etik bir sorun olduğunun bilinciyle hareket edilmesini bekleriz. Kurum olarak bu tür yasal yükümlülüklere koşulsuz uyarız. Konya Sanayi Odası olarak, çalışanlarımızın özel yaşamlarına ve kişisel özelliklerine saygı gösteririz. Çalışanlarımızın bilgisayar, e-posta ve internet kullanımına ilişkin gizlilik haklarına özen gösterir, bu konudaki yasal yükümlülüklere bağlı kalırız. Çalışanlarımızdan, şirketimizden ayrılırken görevleri nedeniyle sahip olduğu gizli bilgi ve belgeleri kurum dışına çıkarmamalarını ve etik kurallar çerçevesinde hareket etmelerini bekleriz. Kurumumuz tarafından tanımlanmış olan gizli bilgi niteliğindeki doküman vs. ile ilgili bir prosedür ihlali tespit edildiğinde yasal prosedürlerin uygulanacağını beyan ederiz.

  1. KURUMSAL İMAJ

Konya Sanayi Odası’nın itibarı ve kimliği en değerli varlıklar arasındadır. Kurumun imajının yerel ve küresel olarak korunması ve geliştirilmesi için işleri kurallara ve en yüksek iş idaresi standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir ve bu şekilde çalışmanın getirdiği başarıyı paylaşmaktadır. Çalışanların kurumun imajını ve kimliğini pozitif etkileyecek bir şekilde davranması beklenmektedir.

ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR VE SÜREÇ

Yalan, iftira, taciz, karalama, yanlış bilgi verme, yıldırma (mobbing), verilen söz veya taahhütlerin yerine getirilmemesi, görev ve yetkiyi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, bencillik,  psikolojik ve fiziksel tacizde bulunmak, baskı uygulamak, v.b. davranışlar etik dışı davranışlardır.

Etik dışı davranışları önlemek için gerekli önlemler alınır. Eğer uygun olmayan bir durum oluşursa Genel Sekreter’e bildirilerek Etik Kurul’a havale edilir. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur.

ETİK KURULUN YAPISI

Etik Kurul; Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Yönetim Kurulu üyesi ile organ üyelerinden seçilecek iki kişi, bir çalışan ve Genel Sekreter olmak üzere beş kişiden oluşur. Etik Kurul, kendi üyeleri arasından başkanını ve raportörünü seçer.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Etik Kurul;

 a)    Etik sorunlarda, etik kurallar doğrultusunda, kanıtlara dayalı değerlendirmeler yapar,

 b)    Etik Kuralları gerektiğinde revize edilmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunur,

 c)    Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği tüm etik konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalışır ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri saklı tutar.

ÇALIŞMA DÜZENİ

a)    Genel Sekreter tarafından Etik Kurul’a sevk edilen konular gizlilik esaslarına uyularak ve kayıt altına alınarak Etik Kurul Başkanı tarafından yapılacak ilk toplantı gündemine taşınır.

b)  İhtiyaç halinde toplantı yapar. Çağrı yapılır. Ayrıca Kurul, olağanüstü bir durumun meydana gelmesi veya üyelerinin çoğunluğunun isteği ile de bir hafta içinde toplanabilir. Toplantıda biri başkan olmak üzere en az 3 üyenin bulunması esastır. Bu durumda kararın oy birliği ile verilmesi gerekir. 5 veya 4 üyenin toplantıda bulunduğu durumlarda karar en az 3 üyeye dayanan oy çokluğu ile alınır.

c)    Etik Kurul inceleme ve değerlendirmeleri sırasında başka kurum ve kuruluşlarla yapması gereken yazışmaları Genel Sekreter aracılığıyla yapar.

d)    Kurul, değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar; gerektiğinde ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi alır, ilgili kişileri toplantıda dinlemek üzere davet eder. Oturumda sadece konuya yönelik sorular sorulur ve yanıtlar kaydedilir.

e)    Hakkında etik ihlali başvurusu bulunan kişilere Etik Kurul önünde savunmalarını yapma hakkı tanınır; istenmesi halinde bu savunma yazılı da olabilir. Savunma hakkının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren bir hafta içinde yanıt vermeyen kişiler savunma haklarından feragat etmiş sayılır. Bu durumda Etik Kurul eldeki diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak değerlendirme yapar ve görüş bildirir.

f)     Etik Kurul’un, incelemesini bir ay içerisinde tamamlaması esastır. Uzman ya da uzmanlar toplantılara davet edilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde görüşlerine başvurulacak uzman ya da uzmanlardan bir alt kurul oluşturularak çalışmaları için ek süre tanınabilir. Bu uzmanlar ya da alt kurullar, Etik Kurul tarafından kendilerine havale edilen dosya üzerindeki çalışmalarını belirlenen süre içinde tamamlayarak, hazırladıkları raporu Etik Kurul’a sunar.

g)    Kurul üyeleri toplantılarda gerekli her türlü bilgiyi raportörden isteyebilir, belgeleri ve kayıtları inceleyebilir.

h)   Kurul, oylama yaparak değerlendirme sonucuna ve görüşüne ilişkin son kararını verir. Etik Kurul kararına katılmayan üyeler görüşlerini içeren gerekçeler ile karara muhalefet şerhi koyabilir. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

i)     Etik Kurul’da kendisi ile ilgili konu görüşülmesi durumunda, ilgili üye oturum salonunda bulunmaz, oylamaya katılmaz.

j)      Etik Kurul görüş ve öneri niteliğindeki raporunu, gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.

k)    Konu ile ilgili tüm dokümanlar TOBB Lüzum Kalmayan Evrakın İmhası Yönetmeliği hükümlerine göre saklanır. 

YÜRÜRLÜK

Konya Sanayi Odası Etik Kuralları, Yönetim Kurulu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.