Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ HAKKINDA

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 26.06.2015 tarihli ve 0441/12384 sayılı yazıda;
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) alınan bir yazıda;
• 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin,"Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu" başlığı altındaki 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan dolduran, paketleyen, yükleyen alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazlası faaliyet konulan ile iştigal eden işletmecileri kayıt altına almak ve işletmecilerin Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 16, 17 ve 18 inci maddesinde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin tespit e dilmesi amacıyla, işletmecileri"Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)" ile belgelendirmek için "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" hazırlanarak 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
 
• Bahsi geçen Yönerge kapsamında "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)" ile belgelendirme işleminin; işletmecilerin faaliyet konularına göre en az bir veya daha fazla alanlar için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğü,
 
• Ancak, yapılan incelemelerde bir kısmı işletmelerin "Alıcı" adı altında tek bir faaliyet için TMFB  aldığı anlaşılmış olup bu işletmelerin ilgili Yönetmelik kapsamında kalan maddeleri doldurma, ambalajlama, yükleme ve boşaltma gibi diğer faaliyetlerden en az birini veya daha fazlasını icra ettikleri tespit edildiği,
 
• Bu kapsamda, ilgili Yönetmeliğin Tanımlar başlığı altındaki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki "Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeciyi," tanımı ile aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki alıcı yükümlülüklerinin birlikte değerlendirildiğinde; alıcının taşıma evrakında göre taraflardan biri olarak, gönd erilen tehlikeli maddenin kabulünden sorumlu taraf olması ve alıcının gönderilen bu tehlikeli maddeyi taşıttan, konteynerden vb. araçlardan paketli veya dökme olarak boşaltarak kabul ederken, aynı zamanda Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki boşaltan yükümlülüklerinin kapsamındaki boşaltma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olduklarından dolayı, bu durumdaki işletmecilere TMFB'si düzenlenirken "alıcı" faaliyeti ile birlikte “boşaltan" faaliyetini de gösterir bir şekilde en az iki TMFB düzenlenmesi gerekmekte olduğu aksi halde yapılacak denetimlerde idari yaptırımlar uygulanacağı belirtilmektedir. Söz konusu idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için söz konusu durumdaki firmaların UDHB Bölge Müdürlüklerine başvurmak sureti ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge kapsamında gösterdikleri faaliyetleri gözden geçirerek "alıcı" olarak aldıkları TMFB'lerine "Boşaltan" ifadesinin işletmek suretiyle ücretsiz olarak yeniletmelerinin gerektiği,
 
• Ayrıca, UDHB Bölge Müdürlüklerince alıcı+tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi adı  altında TMFB'si talebinde bulunan işletmecilere, bundan sonra alıcı + boşaltan + tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olarak TMFB düzenlenmesi gerektiği,
 
• Sadece   tank-konteyner/taşınabilir-tank   işletmecisi   için   TMFB   talebinde   bulunan işletmecilerin taleplerinin ise, talep sahiplerinin tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olup olmadıklarının her üç başvurudan birinin yerinde incelenerek Yönetmeliği 18 inci maddesi kapsamında işletmecinin tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olduğunun tespit edilmesini müteakip, talep sahiplerine TMFB düzenlenebileceği, belirtilmektedir.
 
Üyelerimizin bilgilerine sunulur. 
Saygılarımızla.