Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ÖDENMEMİŞ ODA AİDAT / MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARININ AFFINA VE TAHSİLATINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

ÖDENMEMİŞ ODA AİDAT / MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARININ AFFINA VE TAHSİLATINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

  

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği üzere; 6736 sayılı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanunun 11. maddesinin 5. fıkrası gereğince; “30.06.2016 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan Üyelerin Oda ve Borsalara olan Aidat/Munzam Aidat borçlarına tahakkuk eden GECİKME ZAMMI alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Üyelerimizin bu fıkra hükmünden yararlanabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Ek’te bir örneği yer alan DİLEKÇE ile Odamıza başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, Ödenmemiş Alacak Asılları ile bunlara ilişkin Gecikme Zammı veya Gecikme Faizi gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

 

Buna göre;

1)     Anılan madde 30.06.2016 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden, 2016 yılı Ekim ayında ödenmesi gereken Aidatların ikinci taksitleri af kapsamı dışındadır.

 

2)     Üyelerimizin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için  31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

3)     Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler, bunu başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna (30 Kasım 2016) kadar borç aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir.

 

4)     Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimizin talebi doğrultusunda, meblağ azami 6 takside kadar bölünecek ve ödeme dönemleri üyemize bildirilecektir. Kalan 5 taksitin vade son ödeme tarihleri; 31 Aralık 2016 – 31 Ocak 2017 – 28 Şubat 2017 – 31 Mart 2017 – 30 Nisan 2017 şeklinde olacaktır.

 

5)     Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, taksitin ödenmediği tarih itibariyle yapılandırma İPTAL edilir ve Aidat Borcu eski haline döndürülür. O ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşürülür ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

 

6)     Toplam anapara borç tutarı 4. maddede yer alan şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilir.

 

7)     Borçlarını taksitlendiren ASKIDAKİ ÜYELER, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacak olup, taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle Yönetim Kurulu kararıyla üye askıdan indirilecektir.  

 

Yapılandırma süresi içerisinde Askıdan inmek için başvuranların ise yapılandırma sonuna kadar ödeyecekleri taksitlerin toplamını DEFATEN ödemeleri halinde Askıdan indirme işlemi yapılacaktır.

 

Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

 

 

 

NOT : TEREDDÜT EDİLEN DURUMLARDA  AŞAĞIDAKİ TELEFONLARI ARAYABİLİRSİNİZ.

 

 

- 2510670 / 108          Ahmet BÜYÜKALİM

- 2510670 / 103          Mehmet CAN

- 2510670 / 168          Ahmet ALTINTAŞ

 

6736 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI KANUNU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Başvuru Dilekçesi