Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

MERAM BELEDİYESİNDEN SATIŞ İLANI

MERAM BELEDİYESİNDEN SATIŞ İLANI

duyuru-ust-2.jpg (26 KB)

MERAM BELEDİYESİNDEN SATIŞ İLANI

Sayın Üyemiz,

Meram Belediyesi Başkanlığından Odamıza iletilen yazıda; Mülkiyeti Belediyesine ait ekli listede tapu bilgileri, muhammen ve geçici teminat bedeli belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde "Açık Teklif Usulüyle" satışının yapılacağı bildirilmiştir. 
(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV'den istisnadır.) 
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu'ndan 200,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 
İhale 27/07/2022 Çarşamba günü saat 15.45'de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni'nce yapılacaktır. 
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
A - Gerçek Kişiler için:
 
a-    Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe ile İkametgah Belgesi (Türkiye'de adres göstermek ),
b-    T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyit edilecektir.)
c-    Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
d-    Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
e-    Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
f-    Taşınmazların görüldüğüne dair belge,
g-    Şartname satın alındığına dair makbuz,
B - Tüzel Kişiler için:
a-    Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe ile tebligat için adres beyanı,
b-    Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
c-    Vekaleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
d-    2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
e-    Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
f-    Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
g-    Taşınmazların görüldüğüne dair belge,
h-    Şartname satın alındığına dair makbuz,
İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR : 
İhaleye girecek müşteriler ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın yatırılması ve  ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT ) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin% 20'si, ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kati teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli, 8 eşit taksit halinde ödenecektir. 
DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İLAN OLUNUR. 

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI