Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Hizmet Standartları Tablosu

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)

HİZMET BEDELİ

1

YENİ KAYIT

5174 sayılı Kanun gereği Konya Merkez ve Ticaret ve Sanayi Odası olmayan ilçelerde faaliyet gösteren ve 5174 sayılı Kanun da yer alan “SANAYİCİ” kriterlerine uygun vasıfları bulunan firmaların, kayıtları aşağıda belirtilen belgelerin odamıza ibraz edilmesi sonrasında gerektiğinde işyeri tetkiki yapılarak, Yönetim Kurulu Kararı ile  neticelendirilmektedir.


1.Ana Sözleşme
2.İmza Sirküleri
3.Aylık işçi sigorta bildirgesi (en son aya ait)
4.Ortakların 1 er adet vesikalık fotoğrafı
5.Sanayi Hüviyet Beyannamesi (Odadan)
6.Kayıt Beyannamesi (Odadan)
(5.ve 6.maddedeki Beyannameleri Firmanın doldurması gerekmektedir.)

Odaya kayıt evraklarının tam olarak verilmesi sonrasında

7 gün

Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri için;

Aynı yıl içinde kayıt olması halinde 500 TL,

 

Ticaret Odası'na kaydı var ise 825 TL kayıt ücreti alınmaktadır.

2

KAYIT SİLME

5174 sayılı Kanun gereği oda kaydının silinmesini talep eden üyelerin aşağıda belirtilmiş olan belgeleri odamıza ibraz etmeleri sonrasında gerektiğinde işyeri tetkiki yapılarak terkin (kaydın silinme) işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

1.Sanayicilik vasfını tamamen yitirmiş olan firmalar için dilekçe ile müracaatı akabinde oda tarafından iş yerinin tetkik edilmesi.
2. Sanayicilik vasfı kalmayan ancak;ticarete devam edecek firmaların ise;dilekçe ekinde makinaların ve işyerinin kapanışı veya satışı ile ilgili belgeler,İşçi sayısını gösterir son ayın sigorta bildirgesi odamıza ibraz etmeleri ile birlikte gerek görüldüğü takdirde iş yerinin tetkik edilmesi.
3.Başka il’e nakil olan firmaların; dilekçe ile birlikte nakil ile ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alınan belgelerin aslı veya tasdikli sureti.

(Tüm Kayıt Silme İşlemleri Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır.)

7 gün

Firmanın Odaya olan Aidat borçlarının tamamının yatırılması gerekmektedir.

3

BİLGİ GÜNCELLEME (Unvan ,Adres,
Yetkili,Ortak, Sermaye,vb)

Bilgi güncelleme işlemleri e-posta/faks yolu ile dilekçe ile odaya müracaat edilerek yapılabilmektedir. müracaatlar da değişiklikle ilgili belgeler eklenmelidir.

5 dakika

Ücretsiz

4

BELGE TALEPLERİ

Oda Sicil Belgesi
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika
 

25 TL
 

Faaliyet Belgesi
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

50 TL
 

Sanayici Belgesi
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

60 TL

İhale Durum Belgesi
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

65 TL

Sanayici Kimlik Kartı
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

10 gün

60 TL

İş Yeri Üyelik Levhası
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

Ücretsiz

YERLİ MALI BELGESİ
1.Dilekçe
2.Geçerli Kapasite Raporu
3.Geçerli Sanayi Sicil Belgesi (Vizesi Yapılmış olacak)
4.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin doldurulması
5.Taahhütname
6.İmza Sirküleri (Aslı veya Noter Onaylı)  İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır)
7.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopileri
8.Yerli Katkı oranı Hesap Cetveli, Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi,  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
9.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

Kanun gereği Maksimum 10 gün
 

Üç ürüne kadar herbir ürün için 450 TL, fazladan her ürün için 150 TL ücret alınmaktadır.
 

TÜRK MALI BELGESİ
Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma ve Üretici Firma tarafından temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:
1.Dilekçe,
2.IPA programı sözleşmesinin bir sureti(sözleşmenin sureti olmadığı taktirde işlem yapılmamaktadır),
3.Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
4.Oda üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmaların son 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Oda tarafından onaylanmış Faaliyet Belgesi
5.Türk Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası, GTIP numaraları vb.
6.Üretici ve yüklenici firmalara ait imza sirküsü fotokopisi
7.Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi itibariyle üç yılı geçmeyen kapasite raporları(Oda üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış 'aslı gibidir' onaylı sureti)
8.Taahütname

30 dakika
 

250 TL
 

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
Dilekçe
Geçerli Kapasite Raporu

30 dakika

750 TL
 

Oda Sicil Belgesi ve Faaliyet Belgelerinin Yabancı Dilde verilmesi
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

2 dakika
 

50 TL

Suret Tasdikleri (Kapasite Raporu,Ticaret Sicil Gazeteleri vb)
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

50 TL

5
 

SURET TASDİKLERİ

Odamızca Hazırlanmış olan Tüm Belgelerin Suretlerinin Tasdikleri ile Firmanın Sicil dosyasında Aslı bulunan ve odamız onayının kabul edildiği belgelerin tasdikleri.

5 dakika

50 TL

6

ONAY İŞLEMLERİ

İlgili kişinin müracaatları üzerine,Bağ-Kur ve SGK  tarafından talep edilen formların,Çıraklık okullarından talep edilen form ve sözleşmelerin vb.  Onaylanması

10 dakika

Ücretsiz.

7

RAYİÇ FİYAT TESPİTİ VE FATURA TASDİKLERİ
 

Fatura Tastiği
1.Dilekçe
2.Tastiği istenen fatura ve fotokopisi
3.Fatura içeriğinde yer alan mamül ve imalatlarla ilgili detaylı açıklama,şartname v,örenk vs.ekler

Rayiç Fiyat Tespiti
1.Dilekçe
2.Rayiç fiyat tespiti istenen mamül ve imalatlarla ilgili detay,özellikler,şartname ve örnekleri içerir ekler.

10 Gün

Birim Fiyat Tasdikinden 100 TLOlmak üzere Fatura Bedelinin        

% 0,05 tahsil edilir.

8

KAPASİTE RAPORU

1.Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu
2.Çalışanlara ait son iki ayın SGK Bildirgesi
3.İş Yerine Ait Mülkiyet Belgesi ( Kiralık ise Kira Kontratı)
4.En son Ticaret Sicil Gazetesi.
5.Marka Tescil,ISO 14000 Belgeleri var ise fotokopileri.
6.TOBB Onay harcının yatırıldığına dair banka dekontu.
7.Bir Önceki Kapasite Raporunun Geçerlilik Süresi Dolduysa Fotokopisi,Süresi Dolmadıysa Aslı

10 gün

Çalışan Sayısı 1-50 Kişi 1.540 TL.
Çalışan Sayısı 51-150 Kişi 1.960 TL.
Çalışan Sayısı 151- üzeri Kişi 2.730 TL.
İşyeri adresi Karatay, Meram, Selçuklu dışında ise Tanzim Ücretine   
ilaveten;
Çalışan Sayısı 1-50 Kişi 460 TL.
Çalışan Sayısı 51-150 Kişi 595 TL.
Çalışan Sayısı 151- üzeri Kişi 730 TL. fark alınır.

9

EKSPERTİZ VE

BİLİRKİŞİ RAPORLARI

1-Dilekçe
2-Gümrük Giriş-Çıkış Beyannamesi
3-Fatura Fotokopisi
4-Firmaların ithalat,İhracat,Gümrük,Teşvik vb. işlemlerinde ilgili mevzuatlar gereğince düzenlenen ekspertiz raporlarında istenen belgeler ekspertizin türüne göre değişmektedir.

5 gün

1.380 TL

Dışarıdan Bilirkişi,Eksper görevlendirilmesi halinde 150 TL ilave edilir.

10

FİRE TESPİT RAPORLARI

1-Fire Tespit Raporunu Talep eden Dilekçe
2-İlgili Fire Oranı ile ilgili İş Akış Şeması

5 gün

1.380 TL

Dışarıdan Bilirkişi, Eksper görevlendirilmesi halinde 150 TL ilave edilir.

11

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

1-Fiili Tüketim Belgesi Talep Dilekçesi
2-150 ilk Malzeme Miktarı Muavini Hesap Ekstresi (YMM Onaylı)
3-710 Hesap (Sarf Edilen İlk Madde Hesabı) Ekstresi (YMM Onaylı)
4-Fiili Tüketim Formu (Odadan)

10 gün

1.620 TL

12

DAHiLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA

1-Dilekçe
2-Dahilde İşleme İzin Belgesi
3-İthalat Listesi
4-İhracat Listesi
5-Sarfiyat Tablosu
6-Gümrük Giriş-Çıkış Beyannameleri Fotokopileri
7-Faturaların Fotokopileri

10 gün

1.560 TL

 

 

 

 

 

14

DOLAŞIM BELGELERİ SATIŞ VE ONAYLARI

A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ
1-Belge Talep Formu
2-T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı,

3-Medos Üzerinden Yapılmaktadır

5 dakika

3 TL

A.TR DOLAŞIM BELGESİ ONAY
1-İlgili Mevzuata göre doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesi
2-Malın Satış Fatura Fotokopisi
3-İhracatı yapılan malın durumuna göre gerekli diğer belgeler
4-Ürün Başvuru sahibinin kendi imalatı ise Kapasite Raporu
5-Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi
6-Ürün İthal edilmiş ise,Gümrük Beyannamesi,Gümrük Vergi Makbuzu,Malın Alış Faturası
7-MEDOS üzerinden yapılmaktadır.

10 dakika

4 TL

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ SATIŞI
1-Belge Talep Formu
2-Belgeyi Satın alan kişinin Nüfus Cüzdanı

3-Medos Üzerinden Yapılmaktadır

5 dakika

3 TL

 EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ ONAY
1-İlgili Mevzuata göre doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgesi
2-Malın Satış Fatura Fotokopisi
3-İhracatı yapılan malın durumuna göre gerekli diğer belgeler
4-Ürün Başvuru sahibinin kendi imalatı ise Kapasite Raporu
5-Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi
6-Ürün İthal edilmiş ise,Gümrük Beyannamesi,Gümrük Vergi Makbuzu,Malın Alış Faturası
7-MEDOS üzerinden yapılmaktadır.

10 dakika

4 TL

15

DOLAŞIM BELGELERİ SATIŞ VE ONAYLARI

EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ
1-Belge Talep Formu
2-Belgeyi Satın alan kişinin Nüfus Cüzdanı

3-Medos Üzerinden Yapılmaktadır

5 dakika

3 TL

EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ ONAY
1-İlgili Mevzuata göre doldurulmuş EUR-MED Dolaşım Belgesi
2-Malın Satış Fatura Fotokopisi
3-İhracatı yapılan malın durumuna göre gerekli diğer belgeler
4-Ürün Başvuru sahibinin kendi imalatı ise Kapasite Raporu
5-Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi,Müstahsil Makbuzları veya Borsa Tescil beyannamesi.
6-Ürün İthal edilmiş ise,Gümrük Beyannamesi,Gümrük Vergi Makbuzu,Malın Alış Faturası
7-MEDOS üzerinden yapılmaktadır.

10 dakika

4 TL

MENŞE ŞEHADETNAME,FORM A BELGESİ SATIŞ
1-Belge Talep Formu
2-Belgeyi Satın alan kişinin Nüfus Cüzdanı

3-Medos Üzerinden Yapılmaktadır

5 dakika

3 TL

MENŞE ŞEHADETNAME,FORM A BELGESİ ONAY1-İlgili Mevzuata göre doldurulmuş EUR-MED Dolaşım Belgesi
2-Malın Satış Fatura Fotokopisi
3-İhracatı yapılan malın durumuna göre gerekli diğer belgeler
4-Ürün Başvuru sahibinin kendi imalatı ise Kapasite Raporu
5-Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi,Müstahsil Makbuzları veya Borsa Tescil beyannamesi.
6-Ürün İthal edilmiş ise,Gümrük Beyannamesi,Gümrük Vergi Makbuzu,Malın Alış Faturası
7-MEDOS üzerinden yapılmaktadır.

10 dakika

4 TL

16

Dış Ticaret Fatura Tastiki

 

10 dakika

35 TL

17

Diğer Dış Ticaret Tastikleri

 

10 dakika

100 TL

18

Tarifede Yer Almayan Sair Belgeler

 

10 dakika

100 TLHizmet Standartlarımız