KSO, 2004 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Konya Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ahmet Şekeroğlu,düzenlediği basın toplantısında son bir yılı değerlendirerek, sanayicinin 2005 yılı beklentilerini açıkladı. KSO Başkanı Şekeroğlu, büyüme ve istikrarın sürekli biçimde arttırılmasının yolunun sınai yatırımların hız kazanmasından geçtiğine dikkat çekerek, “Mevcut istikrar ortamı, popülist yaklaşımlara feda edilmesin”dedi. Türkiye’nin 2004 yılındaki dış ilişkilerinin en önemli ayağını AB ilişkilerinin oluşturduğunu ifade eden Şekeroğlu, “Hemen belirtelim ki 17 Aralık zirvesinde bir müzakere tarihi alınması odamızı memnun etmiştir. Ancak, işçilerin serbest dolaşımı ve Kıbrıs gibi bazı sıkıntılı konular da vardır. 3 Ekim 2005 tarihine kadar tartışılacaktır. AB konusunun önümüzdeki dönemde de gündemdeki yerini koruyacağı açıktır.3 Ekim 2005 tarihinde AB ile Türkiye üyelik müzakerelerine başlayacak olması, bu tarihin ifade edilmesi, zafer değilse de, hiç de küçümsenemeyecek bir başarıdır” diye konuştu. Sanayici’nin 2005 yılından istikrar başta olmak üzere beklentilerini anlatan Şekeroğlu, Konya’ya yatırım sorununun aşılması için de ulaşım probleminin çözülmesinin ve demiryolu vasıtasıyla denize açılmasının bir gereklilik olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’ne tam üyelik için müzakere tarihin alınması ile birlikte güven ortamına önemli katkı sağlandığını belirten Şekeroğlu, “Doğrudan yabancı sermaye girişinde önemli artış beklenmektedir. Bu beklentiye uyumlu olarak yatırımların gerçekleştirilmesinde bürokratik işlemlerin azaltılması ve vergisel kolaylıkların gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.”şeklinde konuştu. Konya Sanayi Odası olarak, olarak son bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Şekeroğlu, basın toplantısında şu görüşlere yer verdi: “Konya Sanayi Odası gerçekleştirdiği faaliyetler ve yaptığı hizmetlerle daha önceki yıllarda başlatmış olduğu atılıma 2004 yılında ciddi bir ivme kazandırmıştır. Yaptığı faaliyetlerle, sadece aidat toplayıp, temel hizmetleri sunan değil aynı zamanda Konya sanayicisi için ufuk açıcı etkinliklere imza atan bir meslek teşekkülü olmuştur. Konya’nın bir ‘KOBİ başkenti’ olmasını kendine misyon edinen Konya Sanayi Odası, kendisine yasalarla verilen görevleri öncelikle yerine getirmesi daha sonra da ikincil nitelikteki görevlerine yoğunlaşmasıdır. Üyelerimizin isteklerini bir aile ortamı sıcaklığında yerine getirmeye çalışmamız bu noktada anlamlıdır. Hizmetlerimizi şu başlıklar altında ifade etmek mümkündür: Fuar Organizasyonları: Yurt içi ve dışı fuarlara üyelerin bilgilendirilip, katılmaları sağlandı. Sektörel bazda yürütülen fuarlarda önemli iş bağlantıları gerçekleştirildi. Yurt içi ve Yurt dışına 13 teknik gezi düzenledik. Yine 14 fuarımıza ise desteğimiz oldu. Finans: KSO’nun öncülük ettiği ciddi miktarlarda kredi KOBİ’lerin durgunluktan çıkmalarında önemli bir destek sağlamıştır. 15 milyon dolara yakın kredi kullandırıldı. Teşvik Belgesi Verilmesi: Verilen teşvik belgeleri KSO’nun başarısını ortaya koymada önemli bir göstergedir. KSO olarak 128 firmamıza toplamda 161 trilyon 804 milyar liralık teşvik belgesi verdik. Bu rakamla İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Bu da Konyalının büyük başarısıdır. İstihdam Artırıcı Proje Çalışmaları: İstihdamın artırılması amacıyla örnek olma gayretiyle AB’ye yapılan başvurular Odamızın önemli bir etkinliği olarak ifade edilebilir. Odamızın ürettiği Mesleki Eğitimin Geliştirilmesiyle ilgili 2 projemiz, 1 projemizde İş-Kur olmak üzere toplamda 3 projemiz kabul edildi. Eğitim Faaliyetleri: Konularında yetkin isimleri Konya’mıza davet ederek üyelerimize ve müteşebbislerimize yönelik bir eğitim çalışması içinde bulunmaktayız. Son bir yıl içerisinde 22 eğitim programına imza attık. Yabancı Heyet Ziyaretleri: Ülke tanıtım toplantılarının yanında yabancı işadamı ve sanayicilerin gerçekleştirdiği ziyaretler Konya için önemli bazı açılımlara neden olmuştur. 8 defa karşılıklı gerçekleştirilen yabancı heyet ziyaretlerimizde, yabancı ülkelerle birbirini tanıma imkanı bulan girişimcilerimiz önemli iş bağlantılarına imza atmışlardır.. Üniversite işbirliği: Konya ekonomisi bundan sonraki yönünü ve sürecini, bilim ışığında hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi ile bulacağı inancıyla;Teknopark kuruluşunu tamamlamış, ayrıca KOSGEB’in ortaklığıyla da Teknoloji geliştirme Merkezi – TEKMER’in kuruluşunu başlatmış bulunmaktayız. Konya Projelerine Destek Çalışmaları: Konya için hayati öneme sahip, KOP, Mavi Tünel, Sivil Havaalanı, Hızlı Tren, Havaray, TÜMOSAN, Teşvik Yasası, Endüstri Bölgesi, Teknik üniversite ve benzeri projeler için Ankara’da ve gerekli platformlarda bilgilendirme ve lobi çalışmaları yürütülmüştür. Medyada KSO: Odamızın faaliyetlerinin basın yayın organlarında tanıtılması sayesinde sadece Odamız değil, Konya’nın sorunlarının çözümü noktasında önemli bir başarıya ulaşılmıştır. AB Komisyonu tarafından desteklenen çok yıllı program kapsamında, odamız bünyesinde kurulan AVRUPA BİLGİ MERKEZİ, Konya ve bölgesinde bir yıldır hizmet vermektedir. Komisyon tarafından en başarılı Bilgi Merkezlerinden biri olarak çalışmalarımız takdir toplamaktadır. Ayrıca, 2004 yılında düzenlediğimiz ve sayısı 60’ı bulan toplantılarla Konya sanayici ve işadamlarına ufuk açıcı bilgiler ve kişiler sunulmuştur. Konya Sanayi Odası olarak AB’ye hazırız. Dünya’ya hazırız. Biz dünyayı evimizde karşılayacak, ağırlayacak bilgi ile donanmaya çalışıyoruz. Global rekabete uygun politika ve stratejiler geliştirmek istiyoruz. Herkesi de sadece bu süreci seyirci olarak yaşamaya değil, yönlendirmeye çağırıyoruz. 2004 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU YANLAR 1-2004 yılı siyasal istikrarın ekonomiye olumlu yansıdığı bir yıl olmuştur. İş dünyası iktisadi kararlarında geleceğe daha güvenli bakabilme imkanı elde etmişlerdir. 2-Ekonomide fiyat istikrarının sağlanması yolunda son derece önemli adımlar atılmıştır. Merkez bankasının fiyat istikrarını sağlama yolundaki kararlı tavrı takdirle izlenmiştir. Ancak, dövizdeki düşüş ihracatçımızı zor duruma sokmuştur. 3-Hükümet enflasyonu düşürme hedefine sadık kalmış ve merkez bankasının fiyat istikrarını sağlama yolundaki uygulamalarına uyum göstermiştir. Bu, övgüye layık bir tutumdur. 4. Düşen enflasyonla birlikte ekonomik büyüme rekor seviyede gerçekleşmiştir. Bu durum son derece memnuniyet vericidir. 5. Kapasite kullanım oranları artmıştır. yeni yatırımların yapılmasına zemin hazırlanmıştır. 9 aylık imalat sektörü kapasite kullanım oranı %83,6 olarak gerçekleşmiştir. 6. İhracat rekor seviyeye ulaşmıştır. 7. Turizm gelirleri ve turist sayısı önemli ölçüde artmıştır. OLUMSUZ YANLAR: 1. Dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı olağanüstü derecede artmıştır. Vergi oranları çok sık değiştirilmiştir. Bu durum ekonomide güveni zedelemektedir. 2. Dış ticaret açığı rekor seviyede gerçekleşmiştir. Bu durumun önüne geçilmesi için tedbirler düşünülmelidir. 3. İç ve dış borç stokunda artış devam etmektedir. İç borçların kısa vadeli yapısı üzerinde durulmalıdır. 4. Reel faiz hadleri halen çok yüksektir. Türkiye, dünyanın en yüksek reel faizini ödeyen devlet olma özelliğini sürdürmektedir. 5. İstihdam yeteri ölçüde artırılamamıştır. İstihdamda 2004 yılının sonlarına doğru nisbi bir iyileşme gözlense de henüz rakamlar 2003 yılı seviyesine bile gelememiştir. 6. Kapsamlı ve tutarlı bir teşvik sistemi geliştirilememiştir. Gayri safi milli hasılaya göre (1500 USD’nin altındaki illere) sağlanan teşvikler olumlu sonuçlar vermemiştir. 7. Kamu sektöründe hizmet kalitesi yeterince arttırılamamıştır. Halen bürokratik işlemlerin uzunluğu ve karmaşıklığı en önemli konuların başında gelmektedir. 8. İşçilerden kesilen ve işveren payı olarak alınan sosyal güvenlik kesintileri anormal ölçüde yüksektir. Bu kesintilere vergiler de eklenince asgari ücret üzerinden kesinti toplamı %70’e ulaşmaktadır. Bu bir dünya rekorudur. İşçi ücretlerinden kesilen vergilerin, toplam gelir vergisi içindeki payı %40’tır. 9-Düşük enflasyonla yaşamayı öğrenemeyen işletmelerimizi bir felakete sürükleyecektir. 2004 YILI DIŞ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRMESİ 2004 yılı, ülkemiz, Konya’mız ve odamız açısından olduğu kadar uluslararası ilişkiler açısından da oldukça hareketli bir yıl olarak geçmiştir. Ancak bir hususa dikkat çekmek istiyorum: 2004 yılı kapanırken Güney Doğu Asya’da yaşanan Tsunami Felaketi, her şeyin üzerine bir kara bulut gibi çökmüştür. İnsanlık adına üzüntülerimizi bildirmek isterim." KSO BASIN BÜROSU