İş Makineleri Tescili Hk.

Sayın Üyemiz,

 

 

5492 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin  31.12.2009  tarihli ve 27449 sayılı nüshasında  yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Anılan Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin  “d”  ve “e”   bentleri değiştirilmiştir.

 

Yapılan değişiklikle, noterlerce satış işlemi yapılmış, ancak alıcıları adına bir ay içerisinde tescil belgesi alınmamış iş makinelerinin  trafiğe çıkarıldığının (trafik, jandarma vb.) tespiti halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin “c”   bendi ile 21 nci maddesi hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanacak ve sahipleri adına tescil belgesi alıncaya kadar iş makineleri trafikten men edilecektir.

 

Kanunun 20/e maddesi değiştirildiği için noterlerce satış işlemi yapılmış iş makinelerinin tescil işlemi sırasında bir aylık sürenin geçirildiği gerekçesiyle oda tarafından herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır.

 

20/e maddesi hükmü uyarınca tescil zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan iş makinelerinin satın alma veya gümrükten geçme tarihinde itibaren üç ay içinde tescili için odaya başvurulmaması halinde 130 Türk Lirası idari para cezası iş makinesi sahibi tarafından ilgili Vergi Dairesine yatırılacaktır.

 

Yine aynı madde hükmü gereği; haciz müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan iş makinesi satın alan, ancak gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak odadan bir ay içerisinde tescil belgesi almayan alıcılar tarafından 130 Türk Lirası idari para cezası ilgili Vergi Dairesine yatırılacaktır.