EMİSYON İZNİ

İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin Endüstri Tesislerinden kaynaklanan Hava Kirliliğinin  Kontrol Yönetmeliği  (ETKHKKY)kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülükler hususunda ekteki  Bakanlık yazısında belitilen yükümlülükleri yerine getirmeyen  tesislere Çevre Mevzuatı kapsamında yasal işlem uygulanacaktır.

 

Bu nedenle; sanayi tesislerinin ETKHKKY kapsamında 31/ 12/ 2008 tarihine kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne gerekli müracaatta bulunması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

 

Ayrıntılı Bilgi İçin…:      322 68 72/1303-1312          www.konyacevreorman.gov.tr

 

 Ek-1 İlgi Bakanlık Yazısı ;

 

 

    KONYA VALİLİĞİ

                                      İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

  

 

EMİSYON İZNİ

İlgi: Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 20/10/2008 tarih ve B.18.ÇYG.002.00.01-125.02/17275-60153 sayılı yazısı.

İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (ETKHKKY) kapsamında yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri hususundaki ilgide kayıtlı Bakanlığımız yazısı ekte gönderilmiştir. İlgide kayıtlı yazıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesislere Çevre Mevzuatı kapsamında yasal işlem uygulanacaktır.

Bu nedenle; sanayi tesislerinin ETKHKKY kapsamında 31/12/2008 tarihine kadar İl Çevre ve Orman Bakanlığı Müdürlüğümüze gerekli müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

EK:Emisyon İzni 

            Bilindiği üzere, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (ETKHKKY) Madde 33 gereği, tesislerin hava kalitesini olumsuz etkilenmeden faaliyet göstermelerinin sağlanması öncelikle Valiliklerin görev ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda, İl genelinde emisyon iznine tabi olan.tesislerin belirlenip bildirimde bulunmalarının ve emisyon izni alarak faaliyet göstermelerinin sağlanması, emisyon iznine tabi tesislerin mevzuata uygun faaliyet göstermelerinin temini için periyodik denetim kapsamına alınması ve bu iş ve işlemlere ilişkin tüm yazışmaların izin, izleme ve denetim çalışmalarının bütünlüğünü sağlayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda 2007/7 nolu Bakanlığımız Genelgesi kapsamında hazırlanacak envanter çalışmalarının ivedilikle tamamlanarak her yıl sonu itibariyle güncellenerek tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

ETKHKKY Madde 6 gereği sanayi tesislerinin emisyon izinlerini alarak faaliyet göstermeleri Çevre Mevzuatının bir gereğidir. Kirletici vasfı yüksek tesislerin ETKHKKY Madde 7 "İzne tabi tesislerin kurulması ve işletilmesinde uyulması gereken esaslar" kapsamında emisyon izni alabilmeleri için öncelikli olarak ETKHKK Yönetmeliği'nde yer alan baca gazı sınır değerlerini, tesis etki alanında hava kalitesi sınır değerlerini sağlamaları ve ETKHKK Yönetmeliği'nde belirtilen hükümlere uygun faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan kirletici vasfı yüksek tesislerin çevre yatırımlarını tamamlaması yüksek maaliyet gerektirdiği dikkate alınarak ETKHKK Yönetmeliği Geçici 3. Madde ile bu kapsamdaki tesislerin hava kalitesi sınır değerlerinin sağlanması ve devamlı izlenmesi koşulu ile iş termin planlarına bağlı olarak söz konusu maddede belirtilen süreler içinde faaliyetlerini sürdürmelerine imkan sağlanmıştır.

ETKHKK Yönetmeliği hükümlerini yerine getiren ve emisyon izni alan sanayi tesislerinin ETKHKKY Madde 15 gereği; tesis B grubu emisyon izni almış ise her üç yılda bir, A Grubu emisyon iznine sahip ise her iki yılda bir ölçümlerinin yaptırılmasının sağlanması; izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığının ve tesiste yapılan değişikliklerin Valiliğinizce tespit edilmesi gereklidir.

Bu çerçevede Mer'i Mevzuat gereği ETKHKK Yönetmeliği kapsamında Geçici 3. Maddeden yararlanmak için veya emisyon izni almak için son iki yıl içinde yetkili mercie başvurusu bulunmayan ve teyit ölçümlerinin yaptırmamış olan tesislere Çevre Mevzuatı gereği yasal işlem yapılması gerektiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin…:    0(332) 322 68 72/1303-1312

                                        www.konyacevreorman.gov.tr