ATIK PİLLERİN TOPLANMASI HK.

Atık pillerin çevreye zarar vermeden düzenli bir şekilde evsel katı atıklardan ayrı olarak toplanması,taşınması,ayrıştırılması,geri kazanılması veya bertaraf edilmelerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla pil ithalatçıları ve üreticileri tarafından “Taşınabilir Pil İthalatçıları ve Üreticileri Derneği-TAP” kurulmuş ve söz konusu Dernek,Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla, 9 uncu maddenin (c) bendinde ifade edilen yükümlülükler çerçevesinde 06.01.2005 tarihinde Bakanlığımızca yetkilendirilmiştir.TAP Derneği atık pillerin toplanması konusunda yerel yönetimlerle,okullarla,kamu kurum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir.
Bu kapsamda , firmalarımızın  yönetmelik hükümlerine uygun işlem ve uygulama yapılmak suretiyle atık pillerin yol açabileceği çevresel bozulma ve kirlenme ile amaç dışı kullanımın önlenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Çevre ve Orman Bakanlığınca  yetkilendirilen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği –TAP ile iletişime geçilerek atık pil toplama faaliyetlerinin başlatılması,firma bünyesinde oluşan atık pillerin söz konusu Derneğe iade edilmesi,ya da belediyelerce oluşturulmuş atık pil toplama noktalarına bırakılması (atık pil toplama noktalarına ilişkin bilgilere www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr adresinden ulaşılabilinir) ayrıca söz konusu Derneğin atık pil toplama malzemelerinin temininde kamu kurum ve kuruluşlarına destek vereceğinin bilinmesi  hususunu bilgilerinize rica ederiz.