SSK BORÇLARI HAKKINDA

Hazine Müsteşarlığı’ ndan Odamıza gelen yazıda; 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak , kuruluş tarihi 31.03.2005 tarihinden(kamu sektörü işverenleri için 14.04.2005)  öncesine tekabul eden firmaların yeni teşvik belgesi  müracaatları ile mevcut  teşvik belgelerinin kapsamını genişleten (süre uzatımı, satış, ihraç, başka bir belgeye devir vb. işlemler hariç) tüm müracaatlarında , 5458 sayılı Kanun kapsamı borcun bulunmadığı veya Kanun kapsamı borçlarla ilgili yeniden yapılandırma yapıldığı ve anlaşmanın halen geçerli olduğu veya yeniden yapılandırma yapıldığı ancak anlaşmanın bozulduğu veya borcun bulunduğu ve yeniden yapılandırma yapılmadığı hususları ile ilgili olarak Türkiye genelinde yapılacak sorgulamanın bağlı bulundukları SSK Müdürlüklerinden alınacak bir yazı ile belgelendirilmesinin  istenildiği belirtilmektedir.
 
01.10.2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 54. maddesinin 6. fıkrası uyarınca; Kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama vb. tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş pirim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve tasdiklendirildiğine yada yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 
Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin “İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” ise 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
Yürürlüğe giren yeni mevzuat çerçevesinde; 01.10.2008 tarihinden sonraki müracaatlara istinaden; yeni teşvik belgesi düzenleme, mevcut teşvik belgelerinin kapsamını genişletme( süre uzatımı, satış, ihraç, başka bir belgeye devir vb. işlemler hariç) ve tamamlama vizesi ile ilgili müracaatların; 5754 sayılı Kanun, Kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin yukarıda anılan Tebliğ hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gerekmektedir. Kurumdan alınacak yazıların, Türkiye genelinde yapılacak sorgulamaya istinaden verildiği Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve tasdiklendirildiğine yada yapılandırma yapılan borçlarla ilgili olarak yapılandırmanın bozulmadığı hususlarını da içermesi gerekmektedir.
 
01.10.2008 tarihinden önce Hazine Müsteşarlığına yapılan müracaatlara ilişkin işlemlerde müktesep hakları korumak amacıyla 5458 sayılı Kanuna istinaden alınmış yazılara işlem yapılabilecektir.
 
01.10.2008 tarihinden önce verilen Devlet yardımı, teşvik ve destekler hakkında 5754 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadığından, 01.10.2008 tarihinden sonra teşvik tedbirlerinden yararlanmış harcaması bulunmayan teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri 5458 sayılı Kanun çerçevesinde istenecek Sosyal Güvenlik Kurumu yazısına istinaden yapılacaktır.
 
Öte yandan, 04.06.2008 tarihli ve 5466 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesi çerçevesinde yapılan düzenlemeler sadece nakit teşviklere yönelik olduğundan, vergi borcuna ilişkin sorgulamalar teşvik belgesi işlemleri aşamasında yapılmayacaktır.