Yeni Türk Lirası"ndan "Türk Lirası" uygulamasına geçilmesi ile ilgili duyuru

Bilindiği üzere, 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” ile Türkiye Cumhuriyeti’nin para birimi, Yeni Türk Lirası (YTL), alt birimi ise Yeni Kuruş (YKR) olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair 5274 sayılı kanun ile de hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 YKR olarak belirlenmiş ve Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 1 hükmü ile, hisse senetlerinin nominal değerlerinin “Yeni Türk Lirası”na uyumlu hale getirilmesi için Anonim Şirketlere 31.12.2009 tarihine kadar süre verilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Kararının Eki Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para birimi olan YTL ve YKr’de yer alan “Yeni” ibareleri 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacaktır.

Bu itibarla; 04.04.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’na göre “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesi ile, sermaye ve hisse senetlerinin itibari değerleri, TL olan Anonim Şirketlerin, sermaye ve hisse senetlerinin nominal değerleri YTL olan(değişim oranı uygulanmış) sermaye ve senetlerin itibari değerleri ile karıştırılabileceği ve bu hususun, şirket ortakları ve yatırımcılar ile şirketle ilişkisi olan üçüncü şahıslar arasında çeşitli sorunlara ve ihtilaflara neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle;

Hisse senetlerinin itibari kıymeti 1 YKR (10.000 TL) ve katları şeklinde olmayan ve dolayısıyla 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapan Kanunla eklenen Geçici 1 inci maddesi ile intibakları zorunlu olan Anonim Şirketlerin 31.12.2009 tarihi beklenmeden, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılacağı 01.01.2009 tarihine kadar 5274 sayılı Kanunla ile değişik TTK’unun 399 uncu maddesine intibak işlemlerini yapmaları, ileride ortaya çıkacak ihtilafları önlemek bakımından yararlı ve gerekli görülmektedir.