Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Hk.

 Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınan ilgi yazıda; Avrupa Birliği'nin 91/157/EEC, 98/101/EC ve 93/86 sayılı direktifleri doğrultusunda Ulusal Program göz önünde bulundurularak hazırlanan "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği"nin 31.08.2004 tarihinde yayımlandığı, 01.01.2005 tarihinde ise yürürlüğe girdiği ifade edilmiştir. Adı geçen Yönetmeliğin AB ile tam uyumlu hale getirilebilmesi ve maddeler bazında yapılan maddi hataların da tahsis edilmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik değişikliği 03.03.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
        Söz konusu Yönetmelik gereğince, üreticilere ve ithalatçılara atık pil toplama konusunda; tüketicilere ise atık pillerin çevreye zarar vermeden toplama noktalarına bırakılması hususunda yükümlülükler getirildiği belirtilen ilgi yazıyı ekte bilgilerinize sunar,hayırlı işler dileriz.       
 
 
 
Ek-1
İlgi Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yazısı
 
        Avrupa Birliği'nin 91/157/EEC, 98/101/EC ve 93/86/EC sayılı direktifleri dikkate alınarak ve Ulusal Program göz önünde bulundurularak hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004 tarihinde yayımlanmıştır. 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin AB ile tam uyumlu hale getirilebilmesi ve maddeler bazında yapılan maddi hataların da tashih edilmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik değişikliği 03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
        Söz konusu yönetmelik ve değişiklikle atık pil ve akümülatörlerin çevreye zarar verecek şekilde kullanımları ve doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaklanmıştır. Bunun yanı sıra üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle atık pil ve akümülatörlerin toplanması konusunda pil ve akümülatör üretici ve ithalatçılarına yükümlülükler verilmiştir.
        Atık pillerin çevreye zarar vermeden düzenli bir şekilde evsel katı atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması veya bertaraf edilmelerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla pil ithalatçıları ve üreticileri tarafından "Taşınabilir Pil İthalatçıları ve Üreticileri Derneği-TAP" kurulmuş ve söz konusu Dernek, Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla, 9 uncu maddenin (c) bendinde ifade edilen yükümlülükler çerçevesinde 06.01.2005 tarihinde Bakanlığımızca yetkilendirilmiştir. TAP Derneği atık pillerin toplanması konusunda yerel yönetimlerle, okullarla, kamu kurum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca TAP, Türkiye'nin her yerinden toplanan atık pillerin Araş Kargp Şubelerine (800 civarında) getirilmesi ve bu şubelerin atık pil toplama merkezi olarak rol oynaması yönünde bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma kapsamında bütün yurtta duyarlı vatandaşların biriktirdikleri pilleri bırakabilecekleri bir merkez oluşturulmuştur. Bu iş için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Kargo şubelerinde toplanan atık piller ise Araş Kargo tarafından belirli periyotlarda Derneğin belirleyeceği pil ayrıştırma merkezlerine ücretsiz nakledilmektedir.
          Bununla birlikte söz konusu yönetmeliğin "Tüketicilerin Yükümlülükleri" başlıklı 13 üncü maddesi gereğince, tüketiciler atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla,pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmekle yükümlüdürler. Ancak, 2005 yılından beri uygulamada olan söz konusu yönetmelik kapsamında özellikle kamu kurum kuruluşlarında atık pil toplama çalışmalarının başlatılamadığı ve etkin bir toplama sisteminin kurulamadığı Bakanlığımızca gözlemlenmektedir.
 
        Bu kapsamda, kuruluşunuz-firmanız bünyesinde yönetmelik hükümlerine uygun işlem ve uygulama yapılmak suretiyle atık pillerin yol açabileceği çevresel bozulma ve kirlenme ile amaç dışı kullanımın önlenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Bakanlığımızca yetkilendirilen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği-TAP ile iletişime geçilerek atık pil toplama faaliyetlerinin başlatılması, kuruluşunuz bünyesinde oluşan atık pillerin söz konusu Derneğe iade edilmesi, ya da belediyelerce oluşturulmuş atık pil toplama noktalarına bırakılması (atık pil toplama noktalarına ilişkin bilgilere  http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr   adresinden ulaşılabilinir) ayrıca söz konusu Derneğin atık pil toplama malzemelerinin temininde kamu kurum ve kuruluşlarına destek vereceğinin bilinmesi ve konuyla ilgili tüm birimlerinizin bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Halime SEZER Mühendis
 
Tel: O (312) 207 64 76 Faks: O (312) 207 64 46
E-mail..........:  hsezer@cevreorman.gov.tr
 
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 
TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARI DERNEĞİ-(TAP)
 
Genel Sekreter: F. İnci KAVUŞTU
ADRES: Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No.97 K.6 Karaköy / İSTANBUL
Tel: 0212 244 49 73 - 244 49 74 - 244 48 367
Faks: 0212 244 48 35