TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BİLGİ NOTU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
 
1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesi adı altında kurulan ve daha sonra Devlet İstatistik Enstitüsü olarak uzun süre hizmet veren kurumumuz; çağı yakalamak, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek, idari kayıtları iyileştirmek ve uluslararası standartlara uygun istatistik üretmek amacı ile bilimsel ve teknik özelliği güçlendirilerek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adını almıştır.
 
TÜİK, resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dahil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Her alanda uluslararası standartlarda karşılaştırılabilir veri üretmek, resmi istatistiğe olan güveni artırmak, istatistikî bilgi kullanımını yaygınlaştırmak temel hedefimizdir.
 
Resmi İstatistik Programı ile Türkiye istatistik sisteminde programlı döneme geçilmiş, sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanmış, resmi istatistiklerin hangi kurum tarafından, hangi dönem için hangi yöntemle derleneceği ve ne zaman yayınlanacağı belirlenmiştir.
 
TÜİK 26 Bölge Müdürlüğü aracılığı ile şehir merkezinden en ücra yerleşim yerine kadar bilgi derlemektedir. Veri gizliliğine ve güvenliğine önem veren kurumumuz, bireylerden, hanelerden ve işyerlerinden topladığı verileri sadece resmi istatistik üretiminde kullanmaktadır. Toplanan bu verilerin gizliliği 5429 sayılı TÜİK Kanunu ile teminat altına alınmıştır. Bu bilgiler istatistik amacı dışında kullanılamaz.
 
5429 sayılı TÜİK Kanunu’nun 7. maddesi gereğince; Başkanlık, Kurumun görev alanına giren konularla ilgili sayım ve araştırmalarda, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, tüm istatistikî birimlerden, Başkanlıkça belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme yetkisine sahiptir.
Başkanlık, gerektiğinde verilen veri veya bilgilerin doğruluğunu araştırmaya, kontrol etmeye, ilgililerden ek bilgi ve belge istemeye, araştırma ve kontroller sonucu düzenlenecek belgelerle gerçek veri ve bilgiyi belirlemeye yetkilidir.
A) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından girişimlerden toplanmakta olan verilerin ortak amacı karar alıcılara aldıkları kararlarda sayısal verilerle yön göstermektir. Açıkladığımız verilerin doğruluğu ve zamanlılığı alınacak kararların üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. 
İşyeri bazlı araştırma örnekleri;
1- Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (Yİİ) ile Kalkınma planları ve yıllık programların yapılması, milli gelir tahminlerinin yapılması, ülkemizde ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen değişimlerin izlenilmesi, uluslararası bilgi sistemine ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması ve çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi amaçlanmaktadır.
2- Aylık Sanayi Üretim Anketi; İmalat sanayi sektöründe meydana gelen ekonomik gelişmelerin kısa aralıklarla izlenebilmesi için gerekli verilerin derlenebilmesi amacıyla yapılmaktadır.
3- İmalat Sanayi Eğilim Anketi ile aldıkları karar ve uygulamaları ile ekonomide meydana gelen gelişmeleri önemli ölçüde etkileyen, imalat sanayi sektörü üst seviye yöneticilerinin mevcut aya ilişkin eğilimleri ve gelecek aya ait beklentilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.
4- İmalat Sanayi Üç Aylık İstihdam Anketi ile ücretli çalışanların ekonomik faaliyet kolu, istatistikî bölge, işyeri büyüklüğü ve işyerinin diğer özellikleri ayırımında haftalık fiili çalışma süreleri, toplam kazanç ve ücretin alt bileşenleri hakkında verilerin derlenmesi amaçlanmaktadır.
5- Hizmet ve Ticaret Sektörü ile İnşaat Sektörü Soru Kâğıtları ile Resmi İstatistik Programı kapsamında, sektörlerin gelişimini takip etmek amacıyla, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde ciro ve istihdam, inşaat sektöründe istihdam, maaş ve ücretler, çalışılan saat ve üretim endeksinin hesaplanması amaçlanmaktadır.
6- Sanayi Hizmet Kuruluşları AR-Ge Anketi, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, Girişimlerde Yenilik Anketleri, ile ulusal ve uluslararası raporlarda kullanılmak üzere sektörler, sanayiler, bilimsel alanlar ve diğer sınıflandırma kategorilerinde AR-GE faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan insan gücü ve finansal kaynaklar ile yapılan harcamaların tespiti amaçlanmaktadır.
B ) Hane halkı bazlı araştırmalarda kurumumuz çalışmalarını bilimsel yöntemlere dayanılarak hazırlanmış anket çalışmaları ile yürütmektedir. Ülke genelinde ve bölge düzeyinde kaliteli ve güvenilir bilgilerin üretilmesi hanelerin vereceği doğru cevaplara bağlıdır. Hanelerin vereceği cevaplar sadece o haneyi değil ülke genelinde binlerce kişiyi temsil edecektir.
       Hane halkı bazlı çalışmalarımızı şu şekilde sıralayabiliriz.
 
·         Hanehalkı İşgücü Araştırması: Bu çalışma ile istihdam, işsizlik, eksik istihdam ve işgücüne katılma oranı gibi istatistiksel bilgiler derlenerek kamuoyuna sunulmaktadır.
 
·         Hanehalkı Bütçe Araştırması: Bu çalışma ile derlenen veriler ailelerin sosyal ve kültürel açıdan tüketim kalıplarında ve harcama alışkanlıklarında meydana gelen yapısal değişikliklerin izlenmesi, tüketici fiyat indekslerinde kapsanan mal ve hizmet sepetinin güncellenmesi ve ağırlıkların yenilenmesi, yoksulluk sınırının belirlenmesi ve gayri safi yurtiçi hasıla hesaplamalarında kullanılmaktadır.
 
·         Hanehalkı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması: Bu çalışma gelir dağılımındaki eşitsizliğin düzeyini ortaya koymak ve zaman içerisindeki değişimini izlemek amacıyla yapılmaktadır.
 
·         Hanehalkı Yaşam Memnuniyet Araştırması: Bireylerin genel mutluluk düzeyine ilişkin algısını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek ve bunların zaman içindeki değişimini takip etmek amaçlanmaktadır.
 
Ülkemizin ve bölgemizin ekonomik ve sosyal yapısının ortaya konulması ve doğru politikaların oluşturulması amacıyla, karar alıcıların, araştırmacıların ve diğer kullanıcıların beklentilerine cevap verebilecek çeşitlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun karşılaştırılabilir istatistikleri ancak SİZLERİN ZAMANINDA VE DOĞRU VERECEĞİNİZ BİLGİLER ile üretebiliriz.