English
  
 
Facebook Twitter
 
T.C Mevlana Kalkınma Ajansı   T.C. Kalkınma Bakanlığı   TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 
 

 
 
 
 
Dış Ticaret İşlemleri
Aysun UYSAL
Tel: 115 - Faks: 332 248 93 51
dticaret@kso.org.tr
ihracaat Taahhütnamesi
Dış Ticaret Belge Talep formu
Dış Ticaret Belge Tasdik Formu
EUR.1 Taahhütnamesi
ATA Karnesi

 

Dolaşım Belgeleri

İthalat ve ihracat işlemleri sırasında kullanılan dolaşım belgelerini Odamızdan temin edebilirsiniz.

Menşe Şahadetnamesi

İhraç konusu eşyanın düzenlendiği ve onaylandığı ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belgedir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi

Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan tercihli ticarette kullanılır. Sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlayan belgedir.

A.TR Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

 

Basitleştirilmiş A.TR

3/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğe istinaden güvenirlik kriterleri genel şartlar olarak belirlenmiş ve öngörülen dış ticaret performanslarına (gerçekleştirilen ihracat ve ithalat tutarları) bağlı olarak Onaylanmış Kişi Statüsü kazananlar, adlarına düzenlenen belgenin sınıfına göre, eşyanın ilgili rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılması, eksik bilgi ve/veya belgeyle beyan, basitleştirilmiş kontrol, A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemleri, götürü teminat uygulaması, kısmi teminat uygulaması, tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşya sınırlaması olmaksızın yararlanma gibi hak ve uygulamalardan yararlanabileceklerdir.

 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

Eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. EFTA ülkelerine ihracatta, Avrupa Birliği’ne demir çelik ürünleri (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu-AKÇT ürünleri) ihracatında, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatta ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında kullanılır.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?

 • Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile AKÇT ürünleri ve tarım ürünleri ticaretinde kullanılır. (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
 • Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle olan ticaretinde kullanılır.

(EFTA ülkeleri (İzlanda, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn), İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Tunus, Filistin, Fas, Suriye (Serbest Ticaret Anlaşması askıya alındığından menşe şehadetnamesi düzenlenecektir), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus)

 

EUR-MED Dolaşım Sertifikası

PAAMK’a (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu) taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

EUR-MED Dolaşım Sertifikası Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?

Türkiye, AB, EFTA (İsvişre, Norveç, İzlanda, Lihtenştanyn), Akdeniz Ülkeleri (Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır ve Suriye) ve Faroe Adaları arasında kullanılmaktadır.

 

Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

Türkiye'den İran 'a yapılacak ihracatlarda, tavizden yararlanacak Türk menşeli ürünler listesi EK’te yer almaktadır.

 

FORM A (Özel Menşe Şehadetnamesi)

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ( UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar (Tercihler) Sisteminden (GPS) yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatta, bu ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.

FORM A Özel Menşe Şahadetnamesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?

Söz konusu GPS sistemi çerçevesinde gümrük vergisi indiriminden yararlanılabilmesi için ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Rusya Federasyonu “Form A” menşe şahadetnamesi düzenlenmesini istemektedir. “Form A” menşe şahadetnameleri yalnız İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir (Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir). Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.

 

Odalarca Dolaşım Belgeleri Vize İşlemi Esnasında Talep Edilecek Tevsik Edici Belgeler

 • Satış talepnamesi
 • İlgili belge taahhütnamesi
 • Belge almaya gelecek kişi firma yetkilisi olmalı ve kimliği ile bunu ispat etmelidir.
 • Eşyaya ait satış faturasının bir örneği,
 • GTİP numaralarını belirten menşe verilmesi üzerine talep yazısı (ekinde imza sirküleri fotokopisi ile firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır),
 • Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları,
 • Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı,
 • Üretici firma kapasite raporu.

Yukarıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen başka belgeler, başvuru bazında yapılacak değerlendirmeye göre Odamız tarafından talep edilebilecektir.

 • Satış Talepnamesi
 • A.TR Taahhütnamesi
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi
 • EUR.MED Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması)
 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi (Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri)

ATA KARNESİ

 

 

ATA “ geçici kabul ” anlamına gelen  Fransızca “ Admission  Temporaire” ve İngilizce

“ Temporary Admission” kelimelerin harflerinden  oluşmaktadır.

 

1961 yılında Dünya Gümrük Örgütü tarafından , dünya ticaretini artırmak  ve sınırları azaltmak amacıyla ATA sözleşmesi  benimsenmiştir. Daha sonra, bu sözleşmenin kapsamını genişletmek için, 2005 yılında  yürürlüğe giren, Geçici İthalat Sözleşmesi  (kısaca İstanbul Sözleşmesi)  ve ekleri kapsamında uygulanmaktadır.  Türkiye ATA Sözleşmesini  23.08.1974 yılında onaylamıştır. Gümrük Müsteşarlığı Kefil Kuruluş olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini  görevlendirmesi üzerine 1975 yılında uygulamaya başlanmıştır.

 

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

 

Kullanım alanları,

 

-          Sergi ve Fuarlara Katılım (yeri ve zamanı belli olan)

-          Ticari Numuneler

-          Mesleki Malzemeler (İcra etmek için kullanılan malzemeler)

-          Konteynırlar, Paletler, Ambalajlar

-          Bilimsel ve Kültürel Amaçlar

-          Turistik Tanıtım Malzemeleri

-          Sportif Amaçlar

-          İnsani Amaçlar (deprem malzemeleri)

 

Bir işçilik görmesi  veya tamir  edilmesi istenilen eşyalar,  Tütün  ve tütünden mamul  mallar Alkol  ve  Alkolden mamul mallar,  bir kez kullanılıp atılabilen mallar,Gıda Maddeleri ve İnşaat malzemelerinde  (vinç ve benzeri), posta trafiğinde  kullanılamıyor. Silah Radar gibi ürünlerde özel izin gereklidir.

 

- ATA karnelerinin geçerlilik süresi, verildikleri tarihten itibaren  bir yıldır.

 

- ATA karneleri, geçerlilik süresi  içinde olmak kaydıyla dört kez geçici ihraç ve tekrar ithal işlemi yapılmasına aynı şekilde ATA karnelerinin geçerli olduğu ülkelere  dört kez geçici ithal ve tekrar ihraç işlemi ile dört ülkeden transit geçiş işlemi yapılmasına  imkan vermektedir.


ATA Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler

Almanya 

Hong Kong

Mauritis 

Amerika 

İngiltere 

Meksika

Andorra 

İran 

Moldova

Avustralya 

İrlanda 

Norveç

Avusturya 

İsrail 

Pakistan

Belçika 

İsveç 

Polonya

Beyaz Rusya 

İsviçre 

Portekiz

Birleşik Arap Emirlikleri 

İspanya 

Romanya

Bosna-Hersek

İtalya 

Rusya

Bulgaristan

İzlanda 

Senegal

Cebelitarık 

Japonya 

Sırbistan (Karadağ hariç)

Cezayir 

Kanada 

Singapur

Çek Cumhuriyeti 

Karadağ 

Slovak Cumhuriyeti

Çin Halk Cum. 

Kıbrıs Rum Yönetimi 

Slovenya

Danimarka 

Kore 

Sri Lanka

Estonya 

Letonya 

Şili

Fas 

Litvanya 

Tayland

Fildişi Sahili 

Lübnan 

Tayvan

Finlandiya 

Lüksemburg 

Tunus

Fransa  

Macaristan 

Türkiye

Güney Afrika Cum.  

Makao  

Ukrayna

Hırvatistan 

Makedonya 

Yeni Zelanda

Hindistan 

Malezya

Yunanistan

Hollanda 

Malta

 

 

 

ATA KARNESİ ALABİLMEK İÇİN  ODAYA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 

“ATA karnesi talep sahibinin gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise ticaret sicili gazetesi fotokopi ibraz edilir.”

 

- DİLEKÇE : Dilekçede belirtilmesi gerekli hususlar;

 

a) Karne talep edilen malların, ne amaçla  yurtdışına gönderileceği,

 

b) ATA Karnesinin hangi ülke veya ülkeler  için kullanılacağı,

 

C) ATA karnesi beraberinde gidecek olan firma yetkilisinin ismi, eğer böyle bir kişi yoksa  ATA Karnesi işlemlerini karne sahibi  adına yapacak mümessil firma veya kişinin ismi.

 

- Aksi belirtilmediği sürece  karnenin  verildiği ülkedeki/ gümrük bölgesindeki  ticari kıymetler  ve bu ülkenin / Gümrük bölgesinin para birimi

 

- Menşe Ülkesi eğer,  karnenin verildiği ülkeden / Gümrük Bölgesinden farklı ise  Uluslararası ISO  kodları kullanılarak  belirtilir.

 

- Malların birim fiyatları gerçek ticari fiyatlarına uygun  olacaktır.Ayrıca gümrük mercilerince düşük değer belirtildiğinin anlaşılması halinde eşyalara el koyma ya da haciz yapma yetkisi bulunmaktadır.

 

 

TEMİNAT: 

 

ATA Karnesi kapsamı eşyanın yüzde ellisi (%50) alınır.

 

-Nakit (TL veya Döviz)

TL veya Döviz olması halinde Oda veznesine yatırılmaktadır.

 

- Dövize Endeksli teminat Mektuplarında yazılı talep tarihindeki  “TCMB Döviz Satış Kuru” ifadesi yer alacaktır.

 

- ATA karnesi talep sahibinin  banka hesabındaki meblağa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Ankara) adına yapılacak bloke.

 

- Banka Teminat Mektubu (ekli Örneği Ek-2 uygun)

 

ATA karnesi himayesinde ABD, Avustralya, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore Norveç ve Avrupa Birliği Ülkelerine  (Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya,  Yunanistan, İsveç, İngiltere, Danimarka, Avusturya, İspanya, Fransa, Portekiz, İrlanda, Almaya , Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya, Kıbrıs) ülkelerine geçici ihracatı yapılacak ve sadece Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 71.13, 71.08, 71,06 olan eşya için döviz bazında  verilmesi halinde karne kapsamı eşyanın  toplam değerinin %40 teminat alınacaktır.

 

Yukarıda belirtilen %40 oranındaki teminattan faydalanmak isteyen kişiler dilekçelerinde  götürecekleri malların GTİP ’lerini belirteceklerdir.

 

Ayrıca Yukarı paragraftaki ülkelere gideceği beyan ederek ATA Karnesi alan ancak aldığı karneyi söz konusu ülkeler dışında bir ülkeye kullandığı tespit edilen  karne hamili Odaca Birliğe bildirilecek ve Birlik onayı alınmadan  bu kişilere ATA karnesi düzenlenmeyecektir.

 

 

TAAHHÜTNAME:  Ekteki (Ek1)Taahhütname Formu  firmanın taahhütte bulunmaya yetkili kişilerince imzalanarak kaşelenecek ve yetkili ismi belirtilecektir.  Taahhütname ekine imza sirküleri fotokopisi eklenecektir.

 

TİCARET SİCİL GAZETESİ: ATA Karnesi talep sahibinin  gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise ticaret sicil gazetesi fotokopisi ibraz edilecektir.

 

YETKİ BELGESİ: Karneyi Odamızdan teslim alacak kişiye firma yetkilince imzalanarak bir yetki belgesi verilir.

 

-ATA karneleri başvuru sahipleri tarafından, karnenin arka kapağında bulunan açıklamalar çerçevesinde doğru ve tam olarak doldurulması şarttır.

- ATA karneleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra ilgili Oda tarafından onaylanır.

 

 

KARNE BEDELİ: 187,5.- TL.

 

 

 

ATA KARNESİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

ATA Karnesi içindeki koçanlara yapılması gerekli olan işlemler usulüne uygun olarak yaptırılıp gerekli kısımlar gümrüklerce  doldurularak  gümrük mührü ile mühürlenmelidir. Gümrük Kullanımı için  ayrılan koçanlar üzerindeki … genel listenin …. Sıra numarasındaki … ibaresi kısmındaki boşluğa genel listede kayıtlı malların sıra numarasındaki miktarları gümrük yetkililerine yazdırılmalıdır.

 

 

KARNE İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜLMESİ İŞLEMLERİ

 

 

- ATA karneleri, kullanımının sona ermesi takiben derhal karneyi veren Oda’ya iade edilmelidir.

 

- Oda’ya iade edilerek teminatın çözümü  istenen ATA Karneleri Kefil Kuruluş olan Odalar Birliği’ne  gönderilerek, Birlik teyidi alındıktan sonra teminat çözülebilecektir.

 

 

KAMU KURUMLARI İÇİN:

 

Teminatsız  olarak ATA  karnesi   kullanmak isteyen    kamu kurumları ,talepleri, gerekçeleri,

niteliği ve eşyanın  değerini gösteren bir liste ile birlikte yazılı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilir.Birlik tarafından uygun bulunan talepleri aşağıda belirtilen belgeler ile ilgili odalara başvuracaklardır.

 

-          Dilekçe (Eşya Listesi Ekli)

-          Taahhütname  (Yetki Belgesi Ekli)

 

 

Geçerlilik süresi bitiminden itibaren üç ay sonunda sahip olduğu karneyi iade etmeyen kamu kurumları adına,söz  konusu karne iade edilene kadar teminatsız olarak karne düzenlenmez

 

Karneleri usulüne uygun olarak kullanmadığı tespit edilen veya ATA karnesi kullanımından doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu kurumlarına,söz konusu sorunlar giderilene kadar teminatsız olarak karne düzenlenmez.

 

Bir kamu kurumunun aynı anda teminatsız olarak kullanmakta olduğu ATA karnesi sayısı yirmi beş adedi geçemez.

 

 
 
  Hizmetler
Kso Hizmet Standartları
Türk Malı Belgesi
Mesleki Yeterlilik Belgesi
Üyelik İşlemleri
Yerli Malı Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi
Dış Ticaret İşlemleri
Fire Tespit Raporu
Fiili Tüketim Belgesi
Bağ-Kur İşlemleri
İhale Durum Belgesi
Eğitim Seminer
Kapasite Raporu
Ekspertiz Raporu
 
Üye Firmalar
Firma Girişi
 
  Etkinlik Takvimi
Yıllık Etkinlik Takvimi »
 
  ONLİNE İŞLEMLER
 • TOBB SANAYİ VERİTABANI
  TİCARET SİCİL GAZETESİ
  SERMAYE VE EMTİYA PİYASALARI
  Türk İhracatçılar Rehberi
  Yurt dışı İhale duyuruları
 
  Tanıtım Filmi
 
  Bilgi Edinme
 
 
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği " KSO WEB SİTESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI” " Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Konya Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad No 2 Selçuklu KONYA Tel: +90 332 251 06 70 Faks: +90 332 248 93 51 E-Posta: kso@kso.org.tr

İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Sanayi Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.